٢٠ تن از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز به کمیته انضباطی احضار شدند.

در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد تبریز ٢٠ تن از فعالین دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند که در این میان تا کنون ٣ تن از دانشجویان دانشگاه هر یک با احکام ٢ ترم تعلیق از تحصیل مواجه شده اند.
اتهامات عنوان شده از سوی کمیته انضباطی ، شرکت در تجمعات غیر قانونی و شعار دادن علیه دولت محمود احمدی نژاد می باشد.

No comments: