ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرد

منصور اسانلو بيش از دو سال است كه در زندان است
منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاي شركت واحد كه به خاطرات مبارزات سال ٨٤ كارگران شركت واحد براي ايجاد تشكل خود و خواستهاي برحقشان، حكم زندان گرفت، هم اكنون بيش از دو سال است كه در اسارت جمهوري اسلامي در بازداشت بسر ميبرد. به گزارش ايلنا، بنا به خبري كه از جانب پرويز خورشيد وكيل او منتشر شده است، شعبه عدالت اداري جمهوري اسلامي، حكم اخراج از كار گرفته است. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، ادامه دستگاه بوروكراسي و سركوب جمهوري اسلامي، حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرده است، براي اينكه كارگران شركت واحد و كل جامعه را از تلاش براي متشكل شدن و پيگيري خواستها و مطالباتشان عقب براند. بايد به اين حكم اعتراض كرد. منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران و دستگير شدگان بايد فورا باطل اعلام شود. آزادي فوري همه زندانيان سياسي حكم انقلاب مردم است و خواستي است كه مردم هر روزه آنرا فرياد ميزنند.

No comments: