آزادی چهار دانشجوی بازداشتی شیراز

ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، سید محمد حسینی و یحیی طاووسی دانشجویان دانشگاه شیراز عصر روز ٢٣ آذر پس از گذشت بیش از ۱ ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شدند. ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی یک ماه پیش در راه برگشت از کمیته انضباطی دانشگاه شیراز توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند
.يحیی طاووسی دیگر دانشجوی آزاد شده می باشد که به هنگام مراجعه برای پیگيری وضعیت کاظم رضایی دانشجوی بازداشتی دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، توسط معاون دادستان بازداشت شد.

No comments: