به فدراسيون آموزش بين الملل، سازمانهای كارگری و نهادهای مخالف اعدام

به فدراسيون آموزش بين الملل، سازمانهای كارگری و نهادهای مخالف اعدام

روز جهانی اعتراض به حكم اعدام فرزاد كمانگر
دوستان گرامی!

فرزاد كمانگر معلم جوانی است كه در ايران دستگير و به اعدام محكوم شده است. تا كنون نهادهای متعددی در دنيا به اين حكم اعتراض كرده اند. از جمله فدراسيون آموزش بين الملل، فراخوانی برای اعتراض به اين حكم و نجات جان فرزاد كمانگر داده و از همگان خواسته به اين حكم اعتراض كنند.

ما در آستانه روز جهانی معلم هستيم. ۵ اكتبر روز جهاني ابراز احترام به معلمينی است كه در سراسر جهان به همه كودكان و به فرزندان ما آموزش علم و دوستي و مودت ميدهند. اين روز فرصت مناسبی است كه در سراسر جهان، به هر طريق ممكن به حكم اعدام فرزاد كمانگر اعتراض كنيم.

از شما درخواست ميكنيم كه اين روز را روز جهانی اعتراض به حكم اعدام فرزاد كمانگر و همه محكومين به اعدام در ايران اعلام كرده و از همه نهادهای تحت مسئوليت خود و از همه سازمانهای کارگری و مدافع حقوق انسان بخواهید دست به تجمع اعتراضی درمقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران بزنند و به هرطریق که میتوانند حکومت اسلامی را برای لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر تحت فشار قرار دهند.

در دو سال گذشته به دعوت اتحاديه های كارگری، روز جهانی ابراز همبستگی با كارگران ايران برگزار شده و به این مناسبت در بسیاری از کشورها درمقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی تجمعات متعددی برپا شد و نامه های اعتراضی بسیاری خطاب به سران جمهوری اسلامی ارسال شد۔ امروز بسيار حياتی است كه بر عليه اعدامها و حكم اعدام فرزاد كمانگر به یک حركت جهانی دست بزنيم. بگذار حكومت اسلامی ببيند كه در دنيا افکار عمومی جهانی با قتل عمد و جنايات عامدانه عليه انسانها مخالفند و برای نجات جان كسانی كه در سلولهای مرگ حكومت اسلامی نشسته اند، به خيابان می آيند. بگذار مادر فرزاد كمانگر ببيند كه قلبهای بسياری برای آزادی فرزند او و برای لغو حكم اعدام فرزاد می تپد و اين قلبها و اين دستها در روز ۵ اكتبر بهم گره ميخورد و برای نجات جان فرزاد كمانگر به ميدان می آيد.

زنده باد همبستگی بين المللی انسانها براي نجات جان فرزاد كمانكر

مينا احدی: سخنگوی كميته بين المللی عليه اعدام
تلفن تماس: +491775692413
ای میل: minaahadi@aol.com

شهلا دانشور: مسئول کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
تلفن تماس: +44 777 9898968
ای میل:
shahla_daneshfar@yahoo.com

۲٢ اوت٢٠٠٨

To Education International, all workers’ organizations, and anti-execution institutions


Towards an International Day of Protest against Farzad Kamangar’s Death Sentence!


Dear friends,

Farzad Kamangar is a young teacher and human rights activist who has been arrested and sentenced to death in Iran. Many organizations have so far protested this sentence, among which Education International has called on one and all to do the same in order to save Farzad’s life.

We are on the threshold of International Teacher’s Day, October the 5th. It is a day of paying respect to the teachers across the world who teach our children science and friendship. It is therefore an appropriate opportunity to organize a global protest against the death sentence given to Farzad Kamangar by the regime in Iran.

We request that you declare this International Teacher’s Day an international day of protest against the death sentence for Farzad Kamangar and all others sitting on death row in Iran. Please ask all institutions within your own organization, as well as all human rights organizations, to organize, among others forms of pressuring the Iranian regime, protest actions in front of the embassies of Islamic Republic of Iran, demanding Farzad Kamangar’s sentence to be overturned.

During the past two years we have had international days of solidarity with the workers in Iran, in the form of demonstrations in front of Islamic Republic’s embassies in many countries, and protest letters flooding the offices of the regime’s authorities. It is now absolutely vital that we initiate a global movement against the executions and execution sentences in Iran, in general, and Farzad Kamangar’s sentence, in particular. Let the Islamist regime see for itself that the world public opinion is against such premeditated murders and will come to the rescue of those awaiting their deaths in its dungeons. Let Farzad Kamangar’s mother who has appealed to the people of the world for her son’s life see for herself that many a good heart beats for her son’s freedom, and that they will be linked in action on October the 5th to cry out loud the demand for his death sentence to be overturned.

Long live international solidarity of civilized humanity to save Farzad Kamangar’s life!

Best regards,

Mina Ahadi
Spokesperson – International Committee against Execution
Tel: + 49 -1775692413
minaahadi@aol.com

Shahla Daneshfar,
Coordinator – Committee for Struggle to Free Political Prisoners
Tel: + 44 777 9898968
shahla_daneshfar@yahoo.com

Aug. 22, 2008

No comments: