تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر

بيش ٢٠٠ نفر از خانواده بازداشت شده هاي مراسم ١٦ آذر، روز شنبه ٢١ آذر ماه به منظور اطلاع یافتن از وضعيت و شرایط عزیزان خود و آزادی آنها در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع اعتراضی زدند .
از وضعیت و شرایط اکثربازداشت شده های ١٦ آذر بخصوص دانشجویان هنوز هیچ خبری در دست نیست. خانواده بازداشت شده ها به خصوص دانشجوياني ،كه هنگام خروج از دانشگاه و يا در خيابان بازداشت شده اند و تا به حال تماسی نگرفته اند مي گويند به احتمال زياد به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده اند. دستگیر شدگان ١٦ آذر در سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندانی هستند .
در طي روزهاي گذشته تعدادي اندکی از بازداشت شده ها با خانواده خود تماس گرفته اند و خانواده خود را از محل بازداشتشان مطلع كرده اند آنهایی كه توانستند با خانواده هاي خود تماس بگیرند اعلام كرده اند كه بند ٢٤٠ و بندهاي ديگر مملو از دستگیر شدگان است و عده اي ديگر به بند ٢٠٩ منتقل شده اند . برای تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان آنها را از پوشش کافی برای استراحت محروم کرده اند و وسایل حرارتی بند ها خاموش می باشد. زندانیان از سوز سرمای شدید رنج می برند.

No comments: